Artist : SYSTEM 7
Title : hinotori
Director : Koji Morimoto
Animation : MoodMagic
(Koji Morimoto, Akira Watanabe, Koji Morimoto)

Back to Top